Home
logo
FUNDACJA   | Przetargi
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

 

Dokończenie I etapu remontu Pałacu Bojadła w ramach projektu „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne” — prace instalacyjne

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowanie poza formułą ZIT.

 

Zapytanie ofertowe nr 2 – unieważnienie

 

Lista załączników:

 

Zapytanie ofertowe nr 2

Zakres robót objętych zamówieniem

Umowa o roboty budowlane

Przedmiar - branża sanitarna

Przedmiar - branża elektryczna

Oświadczenia...

 

Ogloszenie 89445

 
 
 
 
 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014